The Linguistics Website
Homepage About Me My Papers and My Essays ! Selection Academic Papers Bibliography ! Computational Softwares Glossary of Linguistics Links !
 
Main Links

Glossary of Linguistics

English | Arabic | French | German | Latin | Spanish | Turkish

A B C D E F G H I J K L MN OP Q R S T U VW X YZ

* Bibliography

abbreviation

acalculia

 • acalculia | Gr. Akalkulie | Sp. acalculia
 • accelerando modulation
 • accent | Ar. lehce | Fr. accent | Gr. Akzent | Tr. şive, aksan [1], vurgu [2]
 • accent intensive | Tr. pekiştirme vurgusu
 • accent reduction
 • accented | Tr. vurgulu
 • accentuation | Tr. vurgulama, ahenk vurgusuj
 • acceptability | Tr. kabuledilirlik, geçerlik, benimsenirlik
 • acceptable | Tr. geçerli
 • accessibility | Tr. erişirilirlik
 • accessibility hierarchy | Tr. erişirilirlik sıradüzeni
 • accessibility scale
 • accidence | Tr. bükün, büküm
 • accident
 • accidental gap | Tr. atlanmış aralık
 • accidentalness | Tr. bükümlülük
 • accommodation | Tr. tikel uyum, benzetme
 • Accomodation Theory
 • accomodative | Tr. uyuşum
 • accomodative aspect | Tr. uyuşum görünüşü
 • accompaniment adverb
 • accompaniment as a semantic role
 • accomplishment | Tr. tamamlama, başarma [?]
 • accord | Tr. uygunluk
 • account
 • accretion | Tr. artış, birikim
 • acculturation | Fr. acculturation | Gr. Akkulturation | Sp. aculturación | Tr. kültürlenme, kültürel yenilenme
 • Acculturation Hypothesis | Tr. Kültürlenme Varsayımı
 • accusative | Tr. belirtme durumu; tümleç durumu
 • accusative case | Tr. belirtme durumu
 • accusative object | Tr. belirtme nesnesi
 • achievment | Tr. başarı
 • achievment test | Tr. başarı testi
 • acoustic | Tr. işitimsel; akustik, yankılanım
 • acoustic features | Tr. işitimsel özellikler
 • acoustic filtering | Tr. işitimsel süzgeç
 • acoustic image | Tr. işitimsel imge
 • Acoustic Phonetics | Tr. işitimsel ses bilgisi
 • acoustic property | Tr. işitsel özellik
 • Acoustics | Tr. İşitim Bilimi
 • Acoustics of Speech | Konuşma İşitim Bilimi
 • acquired dyslexia
 • acquisition | Tr. edinim
 • acrolect | Tr. üst lehçe
 • acronym | Tr. kısa ad
 • acrophonic
 • acrophonic principle
 • acrophonetic writing | Tr. önresimli yazı
 • act
 • actant | Tr. eyleyen
 • act of speech | Tr. konuşma edimi
 • act sequence
 • action | Tr. aksiyon, eylem [1], iş [2]
 • action noun | Tr. hareket adı; kılış adı
 • action orientation | Tr. eylem yöneltimi
 • action research | Tr. eylemli araştırma
 • actional predicate
 • activated
 • activation
 • active | Tr. etken
 • active articulator
 • active bilingual | Tr. etken iki dillilik
 • active case | Tr. etken durum
 • active chart
 • active direct voice
 • active language knowledge
 • active-stative solution
 • active strorage
 • active subject | Tr. etken özne
 • active verb | Tr. etken eylem
 • active vocabulary | Tr. etkin sözcük bilgisi, etken sözvarlığı
 • active voice | Tr. etken çatı
 • activity | Tr. etkinlik
 • activity oriented
 • actor | Tr. aracı [1], yapan, eden [2], etken özne [3]
 • actor-action-goal | Tr. eyleyen-iş-erek
 • actual
 • actual implicature
 • actualisation | Tr. gerçekleşme [1], gerçekleştirme [2]
 • actualiser | Tr. gerçekleştirici
 • actual presupposition
 • actualized notation
 • actuation | Tr. gerçekleşme
 • acute | Tr. tiz
 • acute accent | Tr. tiz vurgu

adaptation

 • adaptation | Tr. uyarlama
 • adaptative testing | Tr. bilgisayar ortamlı sınama
 • adaptors
 • addition | Tr. ekleme
 • additive | Tr. eklemeli
 • additive adjunct | Tr. ekleyici belirtecimsi
 • additive bilingual education | Tr. eklemeli ikidilli eğitim
 • additive bilingualism | Tr. kazançlı ikidillilik
 • additive clause | Tr. eklemeli tümcecik
 • additive relation | Tr. eklemeli ilişki
 • address | Tr. seslenme
 • address form | Tr. seslenme biçimi
 • addressee | Tr. gönderilen
 • addressee honorific
 • addresser | Tr. gönderen
 • adequacy | Tr. uyarlık
 • adessive | Tr. yakınlık durumu
 • adessive case | Tr. yakınlık durumu
 • adjency
 • adjacency pair | Tr. bitişken sözce
 • adjectival | Tr. sıfatlık
 • adjectival construction | Tr. sıfat tamlaması
 • adjectival nouns
 • adjectival phrase
 • adjectival-resultative
 • adjectival verb
 • adjectivation
 • adjective | Fr. adjectif | Gr. Adjektiv | Sp.adjectivo| Tr. sıfat [önad]
 • adjective clause
 • adjectivisation | Tr. önadlaşma, sıfatlaşma [1], önadlaştırma, sıfatlaştırma [2]
 • adjectiviser | Tr. sıfatlaştırıcı
 • adjunct | Gr. Adjunct | Tr. eklenti
 • adjunction | Tr. katma [1], zarfımsı, belirtecimsi [2]
 • adjunct string
 • adjustment | Tr. uyarlama
 • adjustment model
 • administration | Tr. uygulama
 • adnominal | Tr. bitişik ad niteleyeni
 • adposition
 • adpositional
 • adpositional phrase
 • adpositional word order
 • adstratum | Tr. yankatman
 • adult language | Tr. yetişkin dili
 • adultomorphic
 • advanced | Tr. ileri düzeyde
 • adventitious sound | Tr. ses türemesi
 • adverb | Fr. adverbe| Gr. Adverb | L. adverbium | Sp. adverbio | Tr. zarf [belirteç]
 • adverb-fronting
 • adverbial | Tr. belirteçlik
 • adverbial case
 • adverbial clause | Tr. belirteç tümceciği
 • adverbial complement
 • adverbial expression | Tr. belirteç öbeği [?]
 • adverbialisation | Tr. belirteçleşme [1], belirteçleştirme [2]
 • adverbialiser | Tr. belirteçleştirici
 • adverbial modifier | Tr. belirteç niteleyeni
 • adverbial subordinate clauses
 • adverb-lowering
 • adverb of manner | Tr. niteleme belirteci, niteleme zarfı
 • adverb of place | Tr. yer belirteci, yer zarfı
 • adverb of quantity | Tr. ölçü belirteci, nicelik belirteci, azlık-çokluk zarfı
 • adverb of time | Tr. zaman belirteci, zaman zarfı
 • adversative conjunction | Tr. çeliştirici bağlaç

affectedness

 • affectedness
 • affective | Tr. duygusal
 • affective displays
 • affective domain | Tr. duygusal alan
 • affective filtering | Tr. duygusal süzgeç
 • affective learning | Tr. duygusal öğrenme
 • affective meaning | Tr. duygusal anlam
 • affective reaction | Tr. duygusal tepki
 • affective variables
 • affinity | Tr. yakınlık
 • affirm | Tr. doğrulama
 • affirmation | Tr. olumluluk
 • affirmative sentence | Tr. olumlu tümce
 • affix | Fr. affixe | Gr. Affix | Sp. afijo | Tr. ek
 • affixal order | Tr. ek dizimi
 • affixal stress | Tr. ek vurgusu
 • affix hopping | Tr. ek aktarımı
 • affixation | Tr. ekleştirme
 • affixing language | Tr. ekleyen diller
 • affricate | Tr. yarı kapantılı, patmalı-sızmalı
 • africation | Tr. sızıcılaşma
 • Afrikanns

age

 • Age and Area Theory | Tr. Yaş ve Alan Kuramı
 • age grading
 • agent | Tr. eden, kılıcı, yapıcı
 • agent as a semantic role
 • agent constraints | Tr. kılıcı sınırlaması
 • agent deletion
 • agent noun | Tr. kılıcı ad
 • agent suppression
 • agential noun | Tr. eden adı
 • agent orientation
 • agentive | Tr. kılgın
 • agentive control
 • agentive case | Tr. kılıcı durumu
 • agentive passive
 • agent verb object | Tr. eden eylem nesne
 • agglomerating languages | Tr. gövdeleyici diller
 • agglutinated languages
 • agglutinating
 • agglutinating languages | Tr. bitişimli diller, bağlantılı diller, bitişken diller
 • agglutination | bitişim [1], bitişme [2]
 • agglutinative language | Fr. langue agglutinante | Gr. Agglutinierender Sprachbau | Sp. lengua aglutinante | Tr. bitişimli diller, bağlantılı diller, bitişken diller
 • aggramatic speakers
 • agrammaticality | Tr. dilbilgisel aykırılık
 • agrammatism | Tr. dilbilgisi yitimi
 • agraphia | Tr. yazma yitimi
 • agreement | Tr. uyum
 • agreement maxim
 • AI [Artificial Intelligence]
 • aim
 • air stream mechanism | Tr. hava akış düzeneği
 • aktionsart

alethic

 • alethic modality
 • alexia | Tr. okuma yitimi
 • algorithm | Tr. işlemsel süreç
 • alienable | Tr. aktarılabilir
 • alienable noun
 • ailenanble possession
 • alienable possessives | Tr. aktarma iyelik
 • alienism | Tr. aktarım [1], aktarma [2]
 • alien word | Tr. aktarma, ödünçleme
 • allative | Tr. yöneliş durumu
 • allative case | Tr. yöneliş durumu
 • allegory | Tr. yerine [?]
 • alliteration | Tr. ses yinelemesi
 • allocation
 • allocation of function
 • allocation of use
 • allochrone | Tr. uzatımlık
 • allogism | Tr. belirtmelik
 • allogram | Tr. harfçik
 • allograph | Tr. yazısal değişke
 • allokine | Tr. hareketlik
 • allomorph | Tr. biçimbirimsel değişke [1], eş biçimlik [2],
 • allophone | Tr. sesbirimsel değişke [1], değişimli ünsüzler [2]
 • allophonic transcription
 • allophonic feature | Tr. çevresel özellik
 • allophonic variant | Tr. sesbirimcik değişkeni
 • alloseme | Tr. anlambirimcik
 • allotone | Tr. titremsel değişke
 • allusion | Tr. anıştırma
 • alpha coefficient | Tr. alfa katsayısı
 • alpha notation | Tr. indirgemeci yazım
 • alphabet | Tr. abece, alfabe
 • alphabet reform | Tr. abece yenileyim
 • alphabetic method | Tr. abecesel yöntem
 • alphabetic principle | Tr. abecesel ilke
 • alphabetic writing | Tr. abecesel yazı
 • Altaic family | Tr. Altay dil ailesi
 • ALTE [Association of Language Testers in Europe] | Tr. Avrupa Dil Sınavları Derneği
 • alternant | Tr. değişken, seçenek
 • alternation | Tr. almaşma
 • alternative | Tr. seçenek
 • alternative choice question
 • alternative forms | Tr. eşdeğer sınav
 • alternative forms method | Tr. eşdeğer sınav yöntemi
 • alternative question
 • alternative relation
 • alveolar | Tr. dişyuvasıl [1], diş eti ünsüzü [2]
 • alveolar approximant
 • alveolar consonant
 • alveolar ejective
 • alevolar ejective fricative
 • alveolar flap
 • alveolar nasal
 • alveolar ridge
 • alveolar-palatal | Tr. dişyuvasıl damaksıl
 • alveolar trill
 • alveolo-palatal consonant

amalgam

 • amalgam | Tr. karışım
 • amalgamating languages | Tr. kaynaştırıcı diller
 • ambiguity | Tr. belirsizlik
 • ambiguous | Tr. belirsiz
 • amelioration | Tr. anlam yücelmesi
 • American Sign Language [ASL] | Tr. Amerikan İşaret Dili
 • amphibology | Tr. ikizleme
 • amplificative | Tr. büyülten
 • amplifier | Tr. büyültücü
 • amplitude | Tr. titreşim genliği

anacoluthon

 • anacoluthon | Tr. caymaca
 • anagram | Tr. çevrikleme
 • analogical change | Tr. örneksemeli değişim
 • analogical creation | Tr. örneksemeli yaratım
 • analogical extension | Tr. örneksemeli uzanım
 • analogical information
 • analogical languages | Tr . kalıplı diller
 • analogical levelling | Tr. örneksemeli düzenleme
 • Analogists | Tr. Örneksemeciler
 • analogy | Tr. örnekseme
 • analysis | Tr. çözümleme [1], çözümlenme [2]
 • analytic falsehood
 • analytic language | Tr. çözümleyici diller
 • analytic method | Tr. çözümleyici yöntem
 • analytic passive form | Tr. çözümleyici edilgen biçim
 • analytic prepositions
 • analytic statements
 • analytic synthetic distinction
 • analytic truth
 • analytical definitions
 • analyticity
 • analyzing expression | Tr. anlatım çözümleme
 • anaphor resolution
 • anaphora | Tr. yinelem
 • anaphoric accessibility
 • anaphoric grounding
 • anaphoric inferences
 • anaphoric pronoun strategy
 • anaphoricity
 • animal communication | Tr. hayvan bildirişimi
 • animal language | Tr. hayvan dili
 • animal signalling
 • animate | Tr. canlı
 • annotated phares-structure rules
 • annotation
 • Anomalist | Tr. Aykırılıkçılar
 • anomalous | Tr. aykırı
 • anomaly | Tr. aykırılık
 • anomic aphasia
 • antecedent | Tr. öncül
 • anteriority
 • Anthropological Linguistics | Tr. İnsan Dilbilimi, İnsan Dil Bilimi
 • anthropologist | Tr. insan bilimci
 • Anthroponymy | Tr. Kişi Ad Bilimi
 • antipassive
 • antipassive voice
 • anticipating content | Tr. içeriği kestirme
 • anticipation | Tr. önceleme
 • Anti-Mentalism | Tr. Karşıanlıkçılık
 • antiphrasis | Tr. karşıtlama
 • antipodal opposities
 • antipodal opposition
 • antonym | Tr. karşıtanlamlı
 • antonymy | Tr. karşıtanlamlılık
 • aorist | geniş zaman

aphasia

 • aphasia | Tr. söz yitimi
 • aphasic speech | Tr.sözyitimsel konuşma
 • aphasiology
 • apheresis | Tr. kesinti
 • aphonia
 • aphophny [ablaut]
 • apical | Tr. dil ucu ünsüzü
 • apical consonant | Tr. dil ucu ünsüzü
 • apocope | Tr. sonses düşmesi
 • apophony | Tr. ünlü almaşması
 • aposiopesis | Tr. kesinti
 • a posteriori | Tr. artçıl
 • a posteriori syllabus | Tr. sonsal izlence [?]
 • a posteriori test validation | Tr. ardıl sınav geçerlemesi
 • apostrophe
 • appellative | Tr. çağrı
 • applicative construction
 • appelative function | Tr. çağrı işlevi
 • appellative utterance
 • apperceptive level
 • applicability
 • applicable
 • Applied Linguistics | Tr. Uygulamalı Dilbilim, Uygulamalı Dil Bilimi
 • apposition | Tr. koşuntu
 • appositive
 • appropriateness
 • approximant
 • approximant consonant
 • apraxia
 • a priori | Tr. öncül
 • a priori test validation | Tr. öncel sınav geçerlemesi

arabic

 • Arabic alphabet | Tr. Arap abecesi, Arap alfabesi
 • Arabic writing system | Tr. Arap yazı sistemi
 • arbitrariness | Tr. nedensizlik
 • arbitrary | Tr. nedensiz
 • Arc Pair Grammar
 • archaism | Tr. eskilik
 • archetypal Verb
 • archilexeme | Tr. üstsözlükbirim
 • archiphoneme | Tr. üstanlam sesbirimi
 • archiphonemics
 • archisememe | Tr. üstanlam birimcik demeti
 • area | Tr. alan
 • areal feature
 • areal typology
 • argot [slang] | Tr. argo
 • argument category
 • argument | Tr. değini
 • article | Tr. tanımlık
 • articulated | Tr. eklemli
 • articulation | Tr. eklemleme [1], eklemlenme [2], eklemlilik [3]
 • articulator | Tr. eklemleyici
 • articulatory dispraxia
 • Articulatory Phonetics
 • Artificial Intelligence [AI] | Tr. Yapay Zekâ
 • artificial languages | Tr. yapay diller
 • artificial neural network | Tr. yapay sinir ağları
 • artificial signalling systems

ascribe

 • ascribe
 • ascribed
 • asking and answering questions | Tr. soru sorma ve yanıtlama
 • aspect | Tr. görünüş
 • asperger syndrome
 • aspirate | Tr. soluklu
 • aspirated
 • aspiration
 • asserting
 • assertion | Tr. önesürüm [1], savsöz [2]
 • assertion scope
 • assignment
 • assimilation | Tr. benzeşim
 • association rules
 • association word
 • associative | Tr. çağrışımsal
 • associative field | Tr. çağrışımsal alan
 • associative meaning | Tr. çağrışımsal anlam
 • assonance | Tr. yarım uyak [1]; ünlü yinelenmesi [2]
 • assumptive | Tr. varsayımlı
 • asterisk
 • asymmetrical inclusion
 • asyndeton | Tr. kopukluk

attention

 • attention
 • atomic proposition
 • atomicity
 • attribute | Tr. öznitelik
 • attribute-value matrices
 • attributive mode
 • attrition

audience

 • audience
 • audience design
 • audio-active
 • audio-lingual
 • audiolingual method
 • audio-memory
 • audio-visual
 • audivisual aid
 • audivisual method
 • auditory
 • auditory cortex
 • auditory discrimination
 • auditory evindential
 • auditory-feedback
 • auditory language
 • auditory nerve
 • auditory perception
 • Auditory Phonetics
 • augment
 • augmentative
 • augmented transition network
 • aural
 • aural-oral method
 • autolexical syntax
 • auto-segmental features
 • autoclitics
 • authentic
 • authentic speech
 • authentic text | Tr. özgün metin
 • authenticity
 • authorized recipient
 • authorized speaker
 • autism
 • automatic processing
 • automatic tranmission
 • automatic translation
 • autonomous language
 • autonomous learning
 • autonomy
 • Autosegmental Phonology
 • auxiliary verb
 • aversive case
 • avoidance strategy